Voorwaarden

Wanneer u een account neemt op Recruitmentsystemen.nl, dan aanvaard je onderstaande voorwaarden.

Account

 • Recruitmentsystemen.nl (onderdeel van Nr29 werkt VOF) is een betaalde dienst door de gebruiker zelf of door partrners van Recruitmentsystemen.nl.
 • Recruitmentsystemen.nl verleent jou via een account een niet-exclusieve, niet-overdraagbare beperkte licentie tot toegang en gebruik van de website en de content die aan jou ter beschikking worden gesteld;
 • Een abonnement is geldig voor 1 persoon. Wil je meer mensen toegang geven, dan kunnen zij zelf een additioneel account aanmaken;
 • Met een account mag je de website en de content persoonlijk en/of bedrijfsmatig gebruiken.

Account: zelf betaalt

 • Met een zelf betaald account heb je een jaar lang toegang tot Recruitmentsystemen.nl. Je betaalt hiervoor een vergoeding. Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden, zoals partners van Recruitmentsystemen.nl.
 • Een betaald account verloopt automatisch. Je kunt indien gewenst deze na een jaar weer verlengen.

Account: betaald door partners

 • Met een account betaald door partners van Recruitmentsystemen.nl heb je een jaar lang gratis toegang tot Recruitmentsystemen.nl.
 • In ruil voor jouw gratis toegang worden jouw gegevens met maximaal 3 partners van Recruitmentsystemen.nl (leveranciers van recruitmentsystemen) gedeeld.
 • De maximaal 3 partners mogen je benaderen voor een passend aanbod betreft hun oplossing.
 • Partners mogen je niet zonder jouw toestemming op een mailinglist zetten of opnemen in een relatiesysteem.
 • Je kunt je te allen tijde afmelden bij de partner(s) indien je geen verder contact wenst.
 • Het account dat wordt betaald door partners staat alleen open voor professionals werkzaam aan werkgevers- of bureauzijde (uitzend/W&S/deta).
 • Het account verloopt automatisch na een jaar. Nas een jaar kun je weer een nieuw (betaald) account aanmaken.

Inloggegevens

 • De verstrekte inloggegevens die toegang geven tot jouw account op Recruitmentsystemen.nl zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden gedeeld met anderen binnen of buiten jouw organisatie. Bij vermoeden van misbruik is Recruitmentsystemen.nl gerechtigd om een naheffing in rekening te brengen.

Content

 • Het is met een account niet toegestaan om content van de website in welke vorm dan ook ter beschikking te stellen, openbaar te maken, te verspreiden of te verkopen aan derden binnen en buiten jouw eigen organisatie;
 • Het is met een account niet toegestaan om content van de website ter beschikking te stellen op een lokaal netwerk, intranet, extranet of elk ander intern of extern netwerk;
 • Voor ieder ander gebruik dien je van te voren schriftelijke toestemming te vragen. Neem hiervoor contact op met Recruitmentsystemen.nl;
 • Recruitmentsystemen.nl is gerechtigd om content toe te voegen en eraf te halen zonder voorafgaande aankondiging;
 • Ondanks alle inspanningen om de content up-to-date te houden is Recruitmentsystemen.nl niet verantwoordelijk voor eventuele niet actuele en juiste content.

Copyright

 • Alle intellectuele eigendomsrechten en het verdere volledig recht en eigendom op de content berusten bij Recruitmentsystemen.nl c.q. haar licentiegevers;
 • Met een account verkrijg je geen enkel (intellectueel) eigendomsrecht op de content op de website;
 • Het is andere partijen dan Recruitmentsystemen.nl niet toegestaan om bijdragen op de site te kopiëren, te bewerken of te publiceren zonder toestemming van de redactie. Het is andere partijen dan Recruitmentsystemen.nl, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van de redactie artikelen te publiceren;
 • Bij gebruik van (delen van) content, zoals citaten, van Recruitmentsystemen.nl dien je als bron te allen tijde de auteur te vermelden (staat onderaan iedere pagina) tezamen met ‘Recruitmentsystemen.nl’;
 • Het is niet toegestaan de auteursrechtvermelding of enige andere vermelding op (een afdruk van) de content te wijzigen, te verwijderen of te verbergen.

Aansprakelijkheid

 • Alle content op Recruitmentsystemen.nl is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld en worden aan jou ter beschikking gesteld zonder daarbij voor de juistheid of volledigheid ervan in te staan. Recruitmentsystemen.nl is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de content die je via een abonnement of dienst worden aangeboden.
 • Recruitmentsystemen.nl heeft een uptime van 99,9% en zal eventuele storingen zo snel mogelijk verhelpen. Recruitmentsystemen.nl is echter nooit verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot het abonnement/de dienst wordt verkregen.
 • Recruitmentsystemen.nl bevat hyperlinks naar websites van derden. Recruitmentsystemen.nl heeft hier geen controle over en is dan ook niet aansprakelijk voor de werking en inhoud van deze websites.
 • De aansprakelijkheid van Recruitmentsystemen.nl in verband met jouw gebruik van het abonnement/de dienst is, behoudens opzet of grove schuld van Recruitmentsystemen.nl, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Tarieven

 • Alle tarieven op Recruitmentsystemen.nl zijn exclusief 21% BTW tenzij anders vermeld;
 • Tenzij anders vermeld geldt de duur van een account voor een jaar, gerekend vanaf de datum dat je toegang krijgt tot het abonnement;
 • Een eventuele verhoging van het tarief voor het betaalde account vindt plaats met ingang van een nieuwe periode;

Overig

 • Indien zich tussen een situatie voordoet die niet in deze gebruikersvoorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze gebruikersvoorwaarden;
 • Recruitmentsystemen.nl behoudt zich het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen naar eigen inzicht;
 • Recruitmentsystemen.nl is gerechtigd jou de toegang tot de website op elk moment en zonder schadeloosstelling ontzeggen, indien wij op redelijke grond vermoeden dat je in strijd met deze voorwaarden handelt;
 • Op deze Overeenkomst, alsmede op alle daarmee verband houdende rechtsverhoudingen tussen partijen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.